Usługi

W ramach naszej działalności świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych powstających w różnych sektorach gospodarki. Posiadamy wymagane prawem zezwolenia w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów.
Odbiory odpadów dokonywane są specjalistycznymi samochodami Spółki. Odpady niebezpieczne odbierane są samochodami posiadającymi uprawnienia ADR. Posiadamy sprzęt i wyposażenie umożliwiające pracę w strefach zagrożenia wybuchem. Ponadto oferujemy usługi przewozu i magazynowania płynów wiertniczych, ropy naftowej, serwisowania i instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji górniczych do eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu.


Oferujemy również szeroki zakres specjalistycznych usług dla potrzeb górnictwa naftowego. Świadczymy usługi czyszczenia zbiorników technologicznych m.in. po ropie, produktach naftowych i substancjach olejowych oraz urządzeń i instalacji przemysłowych wraz z odbiorem i zagospodarowaniem wytworzonych podczas tych prac odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony środowiska oraz pozwoleniami wydanymi przez odpowiednie organy.